Termipankki
Termipankin käsitteiden selitteet perustuvat laiessa annettuihin määritelmiin siltä osin kuin lakiperusta on käsitteen yhteydessä mainittu.

A


Arkaluonteiset henkilötiedot (ks. erityiset henkilötiedot)
Anonymisointi
Henkilötietojen pysyvä ja peruuttamaton käsittely siten, että yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa yhden tai useamman aineistossa olevan tiedon perusteella.

B


Biometriset tiedot
Luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyvät teknisellä käsittelyllä saadut henkilötiedot, kuten kasvokuvat tai sormenjälkitiedot, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4 ja johdanto-osan kohta 91) »

E


Eettinen ennakkoarviointi
Ennen tutkimuksen aloittamista suoritettava arviointi, jossa punnitaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittaville mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
Eettinen toimikunta
Tutkimuksen eettisyyttä ennakolta arvioiva taho.
Erityiset henkilötiedot
Henkilötiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset ja biometriset tiedot tai terveyttä, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 9 ja johdanto-osan kohta 35) »

G


Geneettiset tiedot
Henkilötiedot, jotka koskevat luonnollisen henkilön perittyjä tai hankittuja geneettisiä ominaisuuksia, joista selviää yksilöllistä tietoa kyseisen luonnollisen henkilön fysiologiasta tai terveydentilasta ja jotka on saatu erityisesti kyseisen luonnollisen henkilön biologisesta näytteestä analysoimalla.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4 ja johdanto-osan kohta 34) »H


Henkilörekisteri
Jäsennelty henkilötietoja sisältävä tietojoukko, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4) »
Henkilötieto
Kaikki tiedot, jotka voidaan liittää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4 ja johdanto-osan kohdat 26–29, 38) »
Henkilötietojen käsittely
Toiminto tai toiminnot, jotka kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4) »


L


Lääketieteellinen tutkimus
Tutkimus, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä.
§Tutkimuslaki (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999) (2 §, 1 momentti) »


O


Organisaatiolupa
Tutkimuspaikkana toimivan tahon, kuten yliopiston tai sairaalan, myöntämä lupa suorittaa tutkimus.


P


Pseudonymisointi
Henkilötietojen käsitteleminen siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4 ja johdanto-osan kohdat 26–29) »


R


Rekisterinpitäjä
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
§EU:n tietosuoja-asetus (artikla 4) »
Rekisteriseloste
Rekisteröity
Luonnollinen henkilö, jota henkilötieto koskee.


S


Suostumus
Mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimenpiteen.
§EU:n tietosuoja-asetus (artiklat 4 ja 6–8 sekä johdanto-osan kohdat 32–33, 38, 42–43) »


T


Toissijainen hyödyntäminen