Aineistokatalogeihin on koottu tietoa tutkimuskäyttöön soveltuvista yksilö- ja yksikkötason aineistoista. Niissä on usein aineiston tietosisällön ja kohdejoukon yleiskuvauksen lisäksi yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä muuttujista. Aineistokatalogien tavoitteena on antaa tarkka kuva saatavilla olevista tiedoista ja helpottaa niiden hyödyntämistä tutkimuksessa.

Tietoa hyvinvointi- ja terveysalan tietolähteistä tyypeittäin ja aihealueittain eriteltynä »
Taika-aineitokatalogi Taika on Tilastokeskuksen tutkimusaineistokatalogi, joka esittelee Tilastokeskuksen tutkimuskäyttöön tarkoitettuja valmiiksi muodostettuja yksikkötason aineistoja. Aineistokatalogi sisältää tutkimusaineistojen yleiskuvausten lisäksi muuttujat ja niiden kuvaukset. Aineistokatalogin tutkimusaineistot ovat maksullisia ja niiden käyttöön haetaan käyttölupaa.
THL:n aineistokatalogi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen aineistokatalogi on kehitysvaiheessa.
KITE-saatavuuspalvelu KITE on tutkijoille tarkoitettu avoin web-pohjainen bionäytekokoelmien katalogi ja hakutyökalu, josta voi etsiä ja selata saatavilla olevia suomalaisia bionäytekokoelmia ja niiden muuttujia.
Aila-palveluportaali Aila-palveluportaali sisältää Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Palvelu aloitti yhteiskuntatieteellisenä arkistona, mutta se on laajentunut myös terveys- ja humanistisiin tieteisiin. Ailassa on nykyään noin 1300 aineistoa. Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen ei vaadi rekisteröitymistä. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa. Aineistot ovat anonymisoituja.
Tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin Etsin on eri tieteenalojen tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Käyttäjät voivat erilaisten kuvailutietojen, kuten aineiston aihealuetta, tuottajaa ja formaattia koskevien tietojen, perusteella etsiä aineistoja ja arvioida löytämiensä aineistojen käyttökelpoisuutta tarpeisiinsa. Etsin sisältää tiedot myös aineiston säilytyspaikasta ja käyttöoikeuksista.
Suomen avoimen datan palvelu avoindata.fi Avoindata.fi-palvelun tavoitteena on toimia Suomen keskitettynä avoimen datan jakelualustana. Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuolisillekin vapaasti, luvallisesti ja maksutta hyödynnettäväksi. Avoindata.fi sisältää vain anonymisoituja tietoaineistoja.