Suomessa kerätään runsaasti yksilö- ja yksikkötasoisia hyvinvointi- ja terveystietoja. Alla on lisätietoa keskeisistä hyvinvointi- ja terveysalan tietolähteistä tyypeittäin ja aihealueittain eriteltynä. Osioon on myös koottu linkkejä yksittäisten rekistereiden ja otospohjaisten aineistojen sisältöä kuvaaviin lähteisiin.

Tietoa aineistokatalogeista »

Avaa kaikki / Sulje kaikki

Rekisterit

Rekisterillä tarkoitetaan useimmiten koko väestön tai kaikki mahdolliset tapaukset kattavaa ja säännöllisesti päivitettävää tietovarantoa jostakin tietystä aihepiiristä. Suomessa useat viranomaiset keräävät hallinnonalaansa liittyvistä ilmiöistä yksilö- ja yksikkötasoista tietoa tilastollisiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin. Useimmista rekistereistä voi saada tietoja tutkimuskäyttöön.

Useimpiin rekistereihin kootaan yksilöitä koskevia tietoja, mutta niiden kohteena voivat olla myös kunnat, yritykset, rakennukset, kiinteistöt tai tapahtumat. Suurin osa rekistereistä on henkilörekistereitä, joiden tietoja voidaan yhdistää keskenään henkilötunnuksen avulla. Myös monet muut organisaatiot keräävät toimintaansa liittyviä rekisteritietoja.

Rekistereissä on paljon tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kansaneläkelaitos (Kela) ja Tilastokeskus tuottavat pääosan keskeisistä hyvinvointi- ja terveysalan rekistereistä. THL:n ylläpitämissä rekistereissä on tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminnasta, kuten lääkärikäynneistä, kotihoidosta ja lastensuojelusta. Kelan rekistereihin kootaan tietoa perusturvaan kuuluvista etuuksista ja tuista, kuten myönnetyistä lääkekorvauksista, sairauspäivärahoista ja vammaistuista. Tilastokeskuksen ylläpitämissä rekistereissä on laaja-alaisesti tietoa väestön toimeentulosta, koulutuksesta, elinoloista ja muista hyvinvoinnin kannalta olennaisista tekijöistä.

THL:n Sotkanet-palvelussa, Kelan tilastotietokanta Kelastossa ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa voi tehdä omia tilastollisia taulukoita rekistereiden sisältämistä tiedoista. Yksilötasoisten tietojen käsittely edellyttää aina käyttölupaa.

Alla on listattu hyvinvointi- ja terveystietoja sisältäviä rekistereitä. Rekisterit voi järjestää rekisterin nimen, rekisterinpitäjän tai rekisterin sisältämien tietojen aihealueen mukaisesti. Taulukossa on lisäksi linkit rekisteriselosteisiin, joissa kuvataan yleisellä tasolla rekisterin sisältämiä tietoja. Rekisterit on jaoteltu seitsemään aihealueeseen:

 • työ
 • toimeentulo
 • terveys
 • koulutus
 • palvelut ja etuudet
 • rikollisuus ja rangaistukset
 • taustatiedot (sukupuoli, syntymävuosi ja -paikka, asuinpaikka, perhesuhteet jne.)

Hyvinvointi- ja terveystietoja sisältäviä rekistereitä

RekisteriRekisterinpitäjäAihealue
Ammattikorkeakoulujen hakurekisteri
OpetushallitusKoulutus
Ammattikuolleisuus
TilastokeskusTerveys
Annosrekisteri
SäteilyturvakeskusTyö
Terveys
Ansaintarekisteri
EläketurvakeskusToimeentulo
ASA-rekisteri (syöpäsairaudelle altistuminen)
TyöterveyslaitosTyö
Terveys
Asuinolotilastotiedosto
TilastokeskusToimeentulo
Asuntokuntatiedosto
TilastokeskusToimeentulo
Biologisten altistumismittausten rekisteri
TyöterveyslaitosTyö
Terveys
Elinolot- ja kuolleisuus
TilastokeskusTerveys
Toimeentulo
Eläintenpitokieltorekisteri
OikeusrekisterikeskusRikollisuus ja rangaistukset
Eläkerekisteri
EläketurvakeskusToimeentulo
Ennakkoperintärekisteri
VerohallintoToimeentulo
Epämuodostumarekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Epämuodostumarekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Etuusrekisteri
Kansaneläkelaitos (Kela)Toimeentulo
Palvelut ja etuudet
EU-eläkejärjestelmä
EläketurvakeskusToimeentulo
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilausrekisteri
Kansaneläkelaitos (Kela)Palvelut ja etuudet
Hakemusrekisteri (eläkkeet)
EläketurvakeskusToimeentulo
Henkilökorttirekisteri
Kansaneläkelaitos (Kela)Palvelut ja etuudet
Holhousasioiden rekisteri
MaistraatitTerveys
Toimeentulo
Palvelut ja etuudet
Implanttirekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Kiinteistötietokanta
VerohallintoToimeentulo
Kiinteistöveron julkiset tiedot
VerohallintoToimeentulo
Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri
OikeusrekisterikeskusToimeentulo
Kotihoidon asiakaslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Koulutukseen hakeneiden vuositilasto
TilastokeskusKoulutus
Kuntasektorin palkkatilasto
TilastokeskusToimeentulo
Kuolemansyytilasto
TilastokeskusTerveys
Kuulutusrekisteri
OikeusrekisterikeskusToimeentulo
Kuvallisen Kela-kortin/sairausvakuutuskortin tilausrekisteri
Kansaneläkelaitos (Kela)Palvelut ja etuudet
Lapsitiedosto
TilastokeskusTerveys
Toimeentulo
Lastensuojelurekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Liiketoimintakieltorekisteri
OikeusrekisterikeskusRikollisuus ja rangaistukset
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)Terveys
Palvelut ja etuudet
Maa- ja metsätaloustyöntekijöiden palkkatilasto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Maatilatalouden tulo- ja verotilaston perusaineisto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusaineisto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston sekä tulo- ja verotilaston yhdistelmäaineisto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Maksuliikkeen tietokanta
VerohallintoToimeentulo
Maksuunpanolaskennan tietokanta
VerohallintoToimeentulo
Mielentilatutkimuskortisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Moottoriajoneuvotilasto
TilastokeskusToimeentulo
Muuttoliikkeen virtatiedosto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Taustatiedot
Näkövammarekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Oikeuslääkinnän arkisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Opetusharjoittelun suorittaneet
TilastokeskusKoulutus
Opiskelijavalintarekisteri
OpetushallitusKoulutus
Opiskelijoiden vuosiaineisto
TilastokeskusKoulutus
Oppisopimuskoulutuksen vuosiaineistot
TilastokeskusKoulutus
Osake-asuntojen kauppahinnat verottajalta
TilastokeskusToimeentulo
Osakehuoneistorekisteri
VerohallintoToimeentulo
Palkkarakennetilasto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Palveluntuottajien rekisteri
Kansaneläkelaitos (Kela)Työ
Palvelut ja etuudet
Perheet, vuositilasto
TilastokeskusTaustatiedot
Perinnän tietokanta
VerohallintoToimeentulo
Rikollisuus ja rangaistukset
Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri
VerohallintoToimeentulo
Peruskoe 1PuolustusvoimatTerveys
Peruskoe 2PuolustusvoimatTerveys
Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Petrean asiakasrekisteri
Petrea SäätiöTerveys
Palvelut ja etuudet
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tullut rikollisuus
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Poroverotuksen tietokanta
VerohallintoTyö
Toimeentulo
Rangaistusmääräykset
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Raskaudenkeskeyttämisrekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Reseptiarkisto (Kanta-palvelut)
Kansaneläkelaitos (Kela)Terveys
Palvelut ja etuudet
Reseptikeskus (Kanta-palvelut)
Kansaneläkelaitos (Kela)Terveys
Palvelut ja etuudet
Rikesakot
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Rikospäätökset I oikeusasteessa
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Rikosrekisteri 
OikeusrekisterikeskusRikollisuus ja rangaistukset
Rikosvahingot 1988
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Rikosvalitukset
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Sakkorekisteri
OikeusrekisterikeskusRikollisuus ja rangaistukset
Siviilipalvelusrekisteri
Työ- ja elinkeinoministeriöKoulutus
Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri (Suosikki)
ValviraTyö
Koulutus
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Steriloimisrekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Suomen munuaistautirekisteri
Munuais- ja maksaliittoTerveys
Palvelut ja etuudet
Syntyneiden lasten rekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Syyttämättä jätetyt
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Tartuntatautirekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri (Terhikki)
ValviraTyö
Koulutus
Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Terveys
Palvelut ja etuudet
Tiedonhallintapalvelu (Kanta-palvelut)
Kansaneläkelaitos (Kela)Taustatiedot
Tieliikkenneonnettumuudet
TilastokeskusTerveys
Tiettynä vuonna tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
TilastokeskusTyö
Koulutus
Toimeentulotukirekisteri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)Toimeentulo
Palvelut ja etuudet
Tulo- ja varallisuustilaston perusaineisto
TilastokeskusToimeentulo
Tulonjakotilaston kokonaisaineisto 
TilastokeskusToimeentulo
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen, vuosiaineisto
TilastokeskusTyö
Koulutus
Tutkinnon suorittaneiden vuosiaineisto
TilastokeskusKoulutus
Tutkintorekisteri 
TilastokeskusKoulutus
Työaltistematriisi (FINJEM)
TyöterveyslaitosTyö
Terveys
Työeläkehakemusrekisteri
Kansaneläkelaitos (Kela)Työ
Toimeentulo
Työhygieenisten altistumismittausten rekisteri
TyöterveyslaitosTyö
Terveys
Työnantaja- ja vakuutusrekisteri
EläketurvakeskusTyö
Työnvälitystilasto
Työ- ja elinkeinoministeriöTyö
Työperäisten sairauksien rekisteri
TyöterveyslaitosTyö
Terveys
Työssäkäyntitilasto
TilastokeskusTyö
Koulutus
Toimeentulo
Työsuhdeaineisto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Työtapaturmatiedot
TilastokeskusTyö
Terveys
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuosiaineisto
TilastokeskusKoulutus
UM-henkilötietorekisteri 
EläketurvakeskusTyö
Toimeentulo
Uusintarikollisuusrekisteri
TilastokeskusRikollisuus ja rangaistukset
Valtion palkkatilasto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Velkajärjestelyrekisteri
OikeusrekisterikeskusToimeentulo
Verokortti- ja ennakkoverorekisteri
VerohallintoToimeentulo
Verotietokanta
VerohallintoToimeentulo
Verotuksen julkiset tiedot (henkilöasiakkaat)
VerohallintoToimeentulo
Vesikulkuneuvorekisteri
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)Toimeentulo
VIES-tietokanta (Value added tax Information Exchange System)
VerohallintoTyö
Toimeentulo
VRK:n rakennus- ja huoneistojen muutostiedot
TilastokeskusToimeentulo
Vuokratilaston asumistukiaineisto
TilastokeskusToimeentulo
Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970 - 2000
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Koulutus
Taustatiedot
Väestönmuutokset
TilastokeskusTaustatiedot
Väestörakenne
TilastokeskusTaustatiedot
Väestötietojärjestelmä
VäestörekisterikeskusTaustatiedot
Yhteisöverotuksen tietokanta
VerohallintoToimeentulo
Yksityisen sektorin palkkatilasto
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Yleinen liike- ja yhteisötunnusrekisteri
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri
OpetushallitusKoulutus
Yritysrekisteri
TilastokeskusTyö
Yritysten tilinpäätöstiedot
TilastokeskusTyö
Toimeentulo
Lue lisää

Potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjat

Potilasasiakirjat ovat potilaan hoidon toteuttamisessa ja järjestämisessä käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja ja tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjat sisältävät:

 • keskeisiä hoitotietoja
 • sairauden ja hoidon kulkua koskevia merkintöjä
 • riskeistä, hoidon haitallisista vaikutuksista ja epäillyistä vahingoista tehtäviä merkintöjä
 • osastohoitoja koskevia merkintöjä
 • konsultaatioista ja hoitoneuvotteluista tehtäviä merkintöjä
 • ensihoito- ja sairaankuljetusmerkintöjä
 • potilaan tiedonsaantia ja hoitoon liittyviä kannanottoja koskevia merkintöjä
 • merkintöjä alaikäisen potilaan hoidosta ja sellaisen potilaan hoidosta, joka ei kykene ilmaisemaan tahtoaan

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoilla tarkoitetaan viranomaisen tai yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyviä asiakirjoja, jotka sisältävät asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskevia tietoja. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat sisältävät:

 • hakemuksia ja päätöksiä sosiaalihuollon palveluista
 • hakemuksia ja päätöksiä sosiaalietuuksista
 • sosiaalihuollon asiakkaan ja palvelunantajan välisiä sopimuksia
 • sosiaalihuollon asiakkaan antamia selvityksiä omasta tilanteestaan
 • asiantuntijoiden ja palvelunantajien tekemiä arvioita, lausuntoja ja kertomuksia sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalihuollon toiminnoista
 • lähetteitä tutkimuksiin, palveluihin tai tukitoimiin
 • tietoja sosiaalihuollon asiakkaan taloudellista tilanteesta (tuloista, varallisuudesta ja menoista)

 

Lue lisää

Biopankkien näytteet ja tiedot

Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa, joka sisältää ihmisperäisiä näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja. Näytteen luovuttaminen biopankkiin on vapaaehtoista ja siihen tarvitaan näytteenluovuttajan tai hänen huoltajansa kirjallinen suostumus.

Biopankin toiminta on lakisääteistä, eikä näytteitä käytetä muuhun kuin tutkimustoimintaan. Biopankkitutkimuksen tarkoituksena on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Biopankki säilyttää näytteitä ja tietoja tuleviin tutkimustarpeisiin

Biopankit eroavat perinteisistä tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopankkiin ei kerätä näytteitä vain yhtä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin. Tutkijoilta edellytetään näytekohtaisten tulosten toimittamista takaisin biopankkiin. Biopankki organisoi myös tutkimustuloksien arkistoinnin ja varmistaa tietojen saannin myöhempiin tutkimuksiin.

Biopankkinäytteitä voidaan ottaa hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä tai tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhteydessä. Näytelaatuja ovat esimerkiksi:

 • kudos- ja solunäytteet (mm. koepalat, ohutneulanäytteet, irtosolunäytteet)
 • verinäytteet
 • eritenäytteet (mm. virtsa, sylki, yskös)
 • näytteistä eristetty DNA tai solut

Näytteisiin liitetään tietoa myös näytteenantajasta ja näytteestä, kuten esimerkiksi:

 • näytteeseen liittyvä tieto (mm. näytetyyppi, ottoajankohta, diagnostinen tieto, käsittely-historia, näytteestä määritetty tieto)
 • näytteenantajan yleinen tieto (mm. yksilöintitieto, sukupuoli)
 • näytteenantajan terveystieto (mm. diagnoosit ja lääketieteelliset toimenpiteet, annettu hoito, laboratoriotulokset, kuvantamistallenteet)
 • tutkimustieto (mm. biopankkitutkimuksen tulokset)
 • tietoa yksilön perimästä
Biopankit toimivat sekä valtakunnallisesti että alueellisesti

Valvira ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Valvira on myöntänyt toimintaluvan yhteensä kymmenelle biopankille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) biopankki, Hematologinen biopankki ja Veripalvelun biopankki toimivat valtakunnallisesti. Kuusi biopankkia toimii sairaanhoitopiirien alueilla ja Suomen ainoa yksityinen biopankki, Terveystalon biopankki, kerää näytteitä suostumuksen antaneilta asiakkailtaan. Suomen suurimmat julkisen toimijan näytekokoelmat ovat THL:n biopankissa, jonka kokoelmat edustavat läpileikkausta Suomen väestöstä.

Valviralle kuuluu myös biopankkilaissa säädetyn toiminnan ohjaus ja valvonta. Valvonta kohdistuu ensisijaisesti yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden sekä muiden biopankkitoimintaa sääntelevien säännösten toteutumiseen.

Lue lisää

Otospohjaiset aineistot

Otospohjaiset aineistot ovat tiettyä ajanhetkeä tai ajanjaksoa kuvaavia tiedonkeruita ja koonnoksia, jotka perustuvat aineiston kohdeväestöstä tai -ryhmästä otettuun otantaan. Otanta edustaa kohdeväestöä tai -ryhmää kokonaisuudessaan. Tavanomaisesti otospohjaiset aineistot sisältävät tietoja yksittäisistä ihmisistä kertaluontoisesti, mutta tietoja voidaan kerätä samoilta henkilöiltä useamminkin.

Otospohjaiset aineistot perustuvat usein kysely- tai haastattelututkimuksiin. Kysely- tai haastattelututkimuksien osana on voitu kerätä myös tutkittavien terveystarkastuksiin perustuvia tietoja ja näytteitä, jotka on siirretty myöhemmin biopankkiin. Tutkittavien kyselyssä antamiin tietoihin on saatettu yhdistää myös rekistereistä tai muista lähteistä kerättyjä tietoja. Myös rekistereistä on saatavilla tutkimuskäyttöön tarkoitettuja valmiiksi muodostettuja otospohjaisia aineistoja.

Alla on listattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tilastokeskuksen tuottamia otospohjaisia aineistoja. Taulukoissa on soveltuvin osin erilliset linkit sivuille, joilla on tietoa aineistosta, aineiston muuttujista ja mahdollisista biopankkiin tallennetuista näytteistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) otospohjaisia aineistoja

AineistoAihe
Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH)
Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus tarjoaa alueille mahdollisuudet seurata väestönsä hyvinvointia ja terveyttä.
Autoklinikka-tutkimukset
Autoklinikan moniseulontatutkimus ja Mini-Suomi-tutkimus seurantavaiheineen tuottavat monipuolista tietoa väestön terveydestä, hoidon tarpeesta, toimintakyvystä, niissä tapahtuvista muutoksista  ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) –tutkimus
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistä ja terveyttä seuraava tutkimus. EVTK-tutkimus on integroitu osaksi ATH-tutkimusta vuodesta 2015 alkaen.
Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä (ESPAD)
Tutkimuksessa seurataan 15–16-vuotiaiden eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytössä tapahtuvia muutoksia. Tutkimus tehdään joka neljäs vuosi.
FinSote-tutkimus
FinSote on kysely, jonka avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. Finsote sisältää osia aiemmasta ATH-tutkimuksesta, mutta siihen on lisätty kysymyksiä muun muassa palveluista ja valinnanvapaudesta.
Juomatapatutkimus
Kahdeksan vuoden välein kerättävää tietoa suomalaisten alkoholin käyttötavoista ja alkoholiasenteista.
Kansallinen FINRISKI-tutkimus
Joka viides vuosi vuoteen 2012 asti järjestetty suomalaisten laaja väestötutkimus kroonisten, ei-tarttuvien tautien riskitekijöistä. Tutkimus jatkuu osana FinTerveys 2017 -tutkimusta.
Kansallinen FinTerveys-tutkimus
FinTerveys-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.
Kouluterveyskysely
Kahden vuoden välein tehtävä tutkimus nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyyn vastaavat peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.
Lapsiperheiden hyvinvointi ja palvelut -kysely
Tutkimus tuottaa perhepolitiikan tueksi tietoa lapsiperheiden toimeentulosta, koetusta terveydestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytöstä.
Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus (LATE)
Tutkimus lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista ja terveydestä. Pilottitutkimuksen aineisto kattaa 10 terveyskeskusta  eri puolilta Suomea sekä erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta.
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu
Säännöllinen tutkimus tuottaa seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista
Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus (Maamu)
Tutkimus tuottaa laaja-alaista tietoa maahanmuuttajien terveydentilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus selvitti työikäisten venäläisten, somalien ja kurdien terveyttä, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä sekä elinoloja Suomessa.
Päihdetutkimus
Päihdetutkimuksella kartoitetaan suomalaisten huumeita ja muita päihteitä koskevia asenteita ja mielipiteitä sekä erilaisten päihteiden käyttöä. Lisäksi sillä tutkitaan esim. alkoholin ja muiden päihteiden samanaikaista käyttöä sekä dopingaineiden käyttöä.
Rahapelikysely
Tutkimuksella arvioidaan rahapelaamista, peliyhtiöiden markkinointia ja rahapelihaittoja vuoden 2016 aikana ennen kolmen peliyhtiön yhdistymistä yhdeksi. 
Romanien hyvinvointitutkimus (Roosa)
Tutkimus kerää tietoa romaniväestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä sekä palvelujen käytöstä. Tutkimus tehdään vuosina 2017–2018.
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) –tutkimus
Suomalaisten terveyttä ja elintapoja vuosittain seuraava tutkimus. AVTK-tutkimus on integroitu osaksi ATH-tutkimusta vuodesta 2015 alkaen.
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -kysely (HYPA)
Kolmen vuoden välein toteutettava kyselytutkimus suomalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä.
Suomalaisten rahapelaaminen
Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja rahapelaamista. 
Terveys 2000- ja 2011 -tutkimukset
Terveys 2000 ja 2011 ovat kansallisia tutkimuksia väestön terveydentilan, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksista. Samalla niissä selvitetään väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja sekä niiden syitä että terveyspalveluiden käyttöä.
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus (UTH)
Tutkimus kartoittaa ulkomaista syntyperää olevien terveyttä, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä ja elinoloja
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 -kyselytutkimuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa laajasti Suomessa asuvien kokemuksia ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tilastokeskuksen otospohjaisia aineistoja

AineistoAihe
Ajankäyttötutkimus
Tietoa suomalaisten ajankäytön rakenteesta. Tavoitteena on selvittää, paljonko aikaa kuluu ansiotyöhön, kotitöihin, opiskeluun, erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin ja muihin toimintoihin. Eri toimintoihin käytetyn ajan lisäksi selvitetään ajankäytön päivä- ja viikkorytmejä sekä yhdessäoloa.
Itsensä työllistäjät 2013
Yleistettävää tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien yrittäjäksi ryhtymisestä, yrittäjänä toimimisesta, työoloista, työtilanteesta, toimeentulosta ja sosiaaliturvasta.
Kuluttajabarometri
Puhelinhaastattelututkimus, jonka avulla mitataan suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja odotuksia oman kotitaloutensa ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Sillä tutkitaan myös kotitalouksien aikomuksia tehdä hankintoja, säästää ja ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään eri sijoituskohteiden ja nykyaikaisten laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa.
Kulutustutkimus
Tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroita, yhteiskunnallisista palveluista saatavaa etuutta sekä tuloja.
Palkansaajien kokema työsyrjintä Suomessa
Työsyrjintäselvityksen avulla selvitetään työsyrjinnän ilmenemistä ja millaisia tilanteita ihmiset pitävät syrjintänä.
Suomalaisten matkailu
Tietoa suomalaisten tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista.
Tulo- ja elinolotutkimus
Tietoja muun muassa kotitalouden rakenteesta, kotitalouteen kuuluvien toiminnasta vuoden aikana, asumisesta ja asumisen kustannuksista, lainoista, taloudellisesta toimeentulosta ja terveydestä.
Työolotutkimus
Tutkimuksessa selvitetään laajasti palkansaajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työympäristöä sekä kerätään tietoja muun muassa töiden sisällöstä, työmarkkina-asemasta, työehdoista, perheen ja työn yhteensovittamisesta, työterveydestä ja työorganisaatiotason tekijöistä.
Työvoimatutkimus
Tiedustelu, jonka perusteella laaditaan virallisia tilastoja muun muassa työllisyydestä ja työttömyydestä. Kysymykset koskevat työssäkäyntiä ja muuta toimintaa, työaikaa, työn etsimistä ja työnhakutapoja.
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus (UTH)
Tietoa ulkomaista syntyperää olevien työmarkkinatilanteesta, työ- ja toimintakyvystä, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, mahdollisista syrjintäkokemuksista sekä palveluiden tarpeesta.
Vapaa-aikatutkimuksen yhdistelmätiedonkeruu
Kyselytutkimus, jossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Tutkimuksella saadaan lisäksi tietoa mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä.
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus
Kyselytutkimus, jonka avulla kuvataan kotitalouksien tietoteknisiä laitteita ja internetyhteyksiä sekä väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tutkimuksella selvitetään väestön tapaa käyttää tietokoneita ja muita laitteita sekä internetin käyttötarkoituksia ja käytön useutta.
Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED)
FLEED-otosaineisto sisältää tietoja henkilöiden perusominaisuuksista, perheestä, asumisesta, työsuhteista, työttömyysjaksoista, tuloista ja koulutuksesta. Tietoihin on lisätty työnantajan yritystunniste sekä työpaikan toimipaikkatunniste. Lisäksi mukana on puolisotunniste.
FLOWN - DIVIDEND osinkotiedot
DIVIDEND-data sisältää osinkotiedot maksajan ja saajan mukaan vuosilta 2003-2015. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen Yritysten tilinpäätös- ja rakennetilaston tietoihin, työssäkäynti- ja työsuhdetietoihin (FLEED) ja Verohallinnon osakeyhtiöiden osakastietoihin.
FLOWN - FIRM yritys- ja henkilötiedot
FIRM-data sisältää tutkimuskäyttöä varten muokatut tiedot yrityksittäin ja henkilöittäin vuosilta 2006-2014. Aineisto on rajattu verottajan osakastietokannan yrityksiin, joille on löytynyt vähintään 1 henkilöomistaja (tarvittaesssa ketjutettu 1 tai 2 omistusportaan päästä). Aineisto perustuu Tilastokeskuksen Yritysten tilinpäätös- ja rakennetilaston tietoihin, työssäkäynti- ja työsuhdetietoihin (FLEED) ja Verohallinnon osakeyhtiöiden osakastietoihin.
FLOWN - OWNER osakastiedot
OWNER-data sisältää alkuperäiset osakastiedot vuosilta 2006-2015. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen Yritysten tilinpäätös- ja rakennetilaston tietoihin, työssäkäynti- ja työsuhdetietoihin (FLEED) ja Verohallinnon osakeyhtiöiden osakastietoihin.
FOLK asuinliitot
FOLK-henkilöaineiston asuinliitot -moduulissa on tietoja vuoden vaihteessa yhdessä asuvista pareista.
FOLK perhe
FOLK-henkilöaineiston perhemoduulissa on henkilön perhettä koskevia, pääasiassa perheen lasten lukumääriä, koskevia tietoja.
FOLK perustieto
FOLK-henkilöaineiston perustietomoduuli sisältää väestörakenne- ja työssäkäyntitilastojen tietoja sekä muutamia perhetilaston ja väestön koulutusrakennetilaston tietoja.
FOLK tulotieto
FOLK-henkilöaineiston tulotietomoduulissa on tietoja henkilöiden tuotannontekijätuloista, saaduista ja maksetuista tulonsiirroista, varallisuudesta ja veloista.
FOLK tutkinto
FOLK-henkilöaineiston tutkintomoduuli sisältää 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamien tutkintojen tietoja.
FOLK työssäkäynti
FOLK-henkilöaineiston työssäkäyntimoduuli sisältää pääasiassa työssäkäyntitilaston tietoja.
Harmonisoitu palkkarakennepaneeli - yksityinen sektori 1995-2013
Yksityisen sektorin harmonisoitu palkkarakennepaneeli vuosilta 1995-2013 tarjoaa työsuhdetason tietoa palkansaajien (palkatuista) tunneista, palkoista ja palkanosista + yksilötason tietoa työntekijän iästä, koulutuksesta yms. + tietoa työsuhteesta vastaavan työnantajan toimialasta, yrityskoosta jne.
Palkkarakenneaineisto-otos
Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995 - 2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksilötason tietoja ansioista ja (palkallisista) tunneista sekä taustatietoja työsuhteesta/työntekijästä ja tämän työnantajasta vuoden viimeiseltä neljännekseltä.
Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: työkunto
Tilastokeskus on jakanut TE-toimistojen asiakasrekistereihin perustuvan työnvälitystilaston tutkimuskäyttöä varten neljään osa-aineistoon: Työnhakija, Työnhaku, Työpaikka ja Työkunto.
Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: työnhakija
Tilastokeskus on jakanut TE-toimistojen asiakasrekistereihin perustuvan työnvälitystilaston tutkimuskäyttöä varten neljään osa-aineistoon: Työnhakija, Työnhaku, Työpaikka ja Työkunto.
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: työnhaku
Tilastokeskus on jakanut TE-toimistojen asiakasrekistereihin perustuvan työnvälitystilaston tutkimuskäyttöä varten neljään osa-aineistoon: Työnhakija, Työnhaku, Työpaikka ja Työkunto.
Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston aineisto: Työpaikka - aineistokuvaus
Tilastokeskus on jakanut TE-toimistojen asiakasrekistereihin perustuvan työnvälitystilaston tutkimuskäyttöä varten neljään osa-aineistoon: Työnhakija, Työnhaku, Työpaikka ja Työkunto.
Työ- ja elinkeinoministeriön URA-tiedostot - aineistokuvaus
Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää yhdessä työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmää URAa. URA koostuu kahdeksasta osa-aineistoista: Työtarjoukset avoimiin työpaikkoihin, Työtarjoukset palkkatukipaikkoihin, Suunnitelmat, Yhteydenottotavat, Palvelulinja, Sanssikortti, Maahanmuuttajien kielitaito ja Kaikkien kielitaito. Tässä kuvauksessa on yhdistetty kaikkien osa-aineistojen muuttujakuvaukset.
Lue lisää

Sairaanhoitopiirien tietoaltaat

Tietoallas on paikka, johon kerätään erityyppistä potilastietoa eri järjestelmistä siinä muodossa kuin se on lähdejärjestelmissä edelleen jalostettavaksi ja hyödynnettäväksi.