Tutkimuksen valmistuttua tutkimuksessa käytetty aineisto joko hävitetään tai arkistoidaan tutkimukselle myönnetyissä luvissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi tutkimusaineiston jatkokäyttöä on hyvä edistää siinä määrin kuin se lupaehtojen asettamissa rajoissa on mahdollista.

Aineiston käsittely tutkimuksen loputtua

Käyttöluvan ehdot ja tutkimuspaikkana toimivan organisaation arkistointiohjeet ja –käytännöt määrittelevät tutkimuksessa käytetyn aineiston jatkokäsittelyä. Tutkimusaineistoille tutkimuksen päätyttyä tehdyistä toimenpiteistä tulee yleensä ilmoittaa lupaviranomaisille.

Tutkimusaineiston hävittäminen

Pääsääntöisesti tutkimuskäyttöön saadut tiedot ovat käytettävissä käyttöluvan voimassaolon ajan. Voimassaolon päätyttyä tutkimusaineisto tulee hävittää suunnitelmallisesti ja asianmukaisella tavalla. Myös mahdollisten varmuuskopioiden hävittämisestä on huolehdittava.

Tutkimusaineiston arkistointi

Tutkimusaineisto voidaan arkistoida Kansallisarkiston myöntämällä luvalla, jos rekisterin tiedot on säädetty tai määrätty arkistoitavaksi tai aineisto on tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muusta syystä merkityksellinen. Tutkittavilta itseltään kerättyihin tietoihin perustuvien aineistojen arkistointi edellyttää tutkittavan suostumusta.

Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston arkistointi edellyttää useimmiten, että tutkimusta suorittava rekisterinpitäjä on viranomainen. Viranomaistyönä tehtävän tutkimuksen aineiston arkistointiin ja hävittämiseen sovelletaan ensisijaisesti arkistolain säännöksiä. Tällöin rekisterinpitäjä voi arkistoida tutkimusaineiston arkistolaissa säädetyllä tavalla, oman arkistonmuodostussuunnitelmansa mukaisesti.

§Arkistolaki »

Kansallisarkisto voi antaa myös yhteisölle, säätiölle ja laitokselle luvan siirtää arkistoonsa pysyvään säilytykseen omassa toiminnassaan syntyneitä henkilörekistereitä.

Anonymisoidun aineiston jatkokäyttö ja kumuloituneen tiedon hyödyntäminen

Mikäli tutkimuksessa käytetty aineisto anonymisoidaan eli sen sisältämät tunnisteet poistetaan ja tiedot muokataan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa, voidaan aineiston jatkokäyttöä edistää avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Anonymisoitujen aineistojen käyttömahdollisuudet ovat tunnisteellisia aineistoja rajatummat, mutta anonyymeja aineistoja voidaan hyödyntää uusissa tutkimuksissa vertailuaineistoina ja ne voivat vähentää tarvetta kerätä päällekkäisiä tunnisteellisia tutkimusaineistoja.

Anonyymi aineisto voidaan tallettaa erilliseen palveluun, joista se on halukkaiden saatavissa. Kotimaisia aineistojen tallennuspalveluja ovat esimerkiksi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IDA.

Lue lisää