Yksilötasoisia hyvinvointi- ja terveystietoja sisältävän aineiston käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tutkittavien yksityisyyden suojasta voidaan huolehtia jo ennakollisesti välttämällä tunnisteellisten aineistojen muodostamista. Analyysivaiheessa tietoturvaa edistävät muun muassa tutkimusaineistojen käsittelyyn suunnatut käyttöympäristöt.

Avaa kaikki / Sulje kaikki

Tietoturvallinen ja läpinäkyvä käsittely

Arkaluonteisia tietoja sisältävien tutkimusaineistojen tietoturvalliseen käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota etenkin silloin, kun aineistoja ei käytetä tietoturvallisissa ja suojatuissa etäkäyttöympäristöissä vaan tutkijat hallinnoivat aineistoa itse. Tutkimusaineiston käsittelyn on oltava myös tutkittavan kannalta läpinäkyvää.

Tietoturvallinen käsittely

Yksittäistä henkilöä koskevia tietoja sisältäviä aineistoja saa käsitellä vain sellaiset henkilöt, jotka ovat antaneet salassapitositoumuksen käyttölupahakemuksen yhteydessä. Tietojen luvaton käyttö ja vuotaminen ulkopuolisille voidaan estää huolehtimalla tietoverkkojen ja fyysisten tilojen turvallisuudesta, ohjelmistopäivityksistä ja virussuojauksesta. Tutkimuksen aikana tutkivasta mahdollisesti ilmitulleita asioita ei saa paljastaa viranomaisille tai muille ulkopuolisille.

Tietoturvaloukkauksista on tehtävä ilmoitus tietosuojaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä. Tieto tietoturvaloukkauksesta on saatettava myös rekisteröidyille, jos tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

Tutkittavien informointi

EU:n tietosuoja-asetus ulottaa tutkittavien informoinnin myös tutkimusaineistoihin, jotka on saatu rekistereistä ja muista tietolähteistä ilman rekisteröidyn antamaa suostumusta. Informointia varten on tutkimusaineistosta ylläpidettävä tietosuoja-asetuksen mukaisia metatietoja ja tarvittaessa annettava tutkittaville heitä koskevat tiedot. Kansallinen tietosuojalaki tulee sallimaan tietyissä tapauksissa poikkeuksia näistä velvoitteista.

Lue portaalista
Lue lisää

Käyttöympäristöt

Tutkimusaineistojen voidaan analysoida erillisissä käyttöympäristöissä, joissa tutkimusaineistoja voi käsitellä tietoturvallisesti tarvittavilla analyysityökaluilla siirtämättä niitä esimerkiksi omalle tietokoneelle.

Käyttöympäristöt voivat olla sidottuja tiettyyn fyysiseen tilaan tai niiden käyttö voi olla mahdollista myös etäyhteyden avulla. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Fiona-etäkäyttöjärjestelmän avulla tutkimusaineiston analysointi voidaan suorittaa etäyhteyden avulla omalta tietokoneelta. Tutkimusaineistot pysyvät koko analyysin ajan etätyöpöydän palvelimella.

Käyttöympäristöistä voidaan periä erillinen maksu.

Lue lisää