Tutkimuksen lopetus
12
13
Aineiston arkistointi tai hävittäminen
Kumuloituneen tiedon hyödyntäminen
Tutkimuksen valmistuttua tutkimuksessa käytetty aineisto joko hävitetään tai arkistoidaan tutkimukselle myönnetyissä luvissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi tutkimusaineiston jatkokäyttöä on hyvä edistää siinä määrin kuin se lupaehtojen asettamissa rajoissa on mahdollista.

Panostamalla tutkimusaineiston jatkokäytön lisäksi tutkimuksessa tuotetun tiedon hyödynnettävyyteen ja näkyvyyteen voidaan lisätä avoimuuden ohella myös tutkimuksen vaikuttavuutta.

Alla on lisätietoa tutkimuksen lopettamisvaiheessa huomioitavista seikoista.

Avaa kaikki / Sulje kaikki

Aineiston arkistointi, hävittäminen ja jatkokäyttö

Kun henkilötietoja sisältävää tutkimusaineistoa ei enää tarvita tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi, tulee tutkimusaineisto joko hävittää, siirtää arkistoitavaksi tai sen tiedot muuttaa sellaiseen muotoon ettei yksittäisen henkilön tunnistaminen ole enää mahdollista.

Ratkaistaessa, mitä tutkimusaineistolle tehdään tutkimuksen päätyttyä, tulee ottaa huomioon sekä käyttöluvissa asetetut lupaehdot että oman organisaation arkistointiohjeet ja –käytännöt. Julkishallinnon organisaatioita ja yliopistoja koskee arkistolaki, joka edellyttää organisaatioilta arkistonmuodostussuunnitelmaa, johon on kirjattu erilaisten toiminnassa muodostuneiden aineistojen säilytysajat. Näin ollen tutkijoilla ei usein ole oikeutta itsenäisesti määrätä aineiston hävittämisestä tai säilyttämisestä tutkimuksen päättymisen jälkeen, vaan tässä tulee noudattaa organisaation ohjeistusta.

Lupaviranomaiset haluavat usein varmistaa, että aineistolle tehdään tutkimuksen päätyttyä tarvittavat toimenpiteet. Lupaehdot voivat edellyttää esimerkiksi aineiston hävittämisestä tai arkistoinnista tehtävää ilmoitusta luvan myöntäneelle viranomaiselle.

Anonymisoidun aineiston jatkokäyttö ja kumuloituneen tiedon hyödyntäminen

Tutkimusta varten kerätyn aineiston jatkokäyttö voidaan toteuttaa anonymisoimalla aineiston tiedot ja tallettamalla aineisto palveluun, josta muut voivat saada sen halutessaan käyttöönsä. Suomessa tällaista palvelua tarjoaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Tutkimuksessa käytetyn aineiston avaaminen muiden käyttöön edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tarvetta kerätä uusia ja päällekkäisiä tunnisteellisia tutkimusaineistoja.

Aineiston anonymisointi vaatii huolellisuutta. Esimerkiksi yksittäisten tunnisteiden, kuten henkilötunnuksen tai tarkan asuinpaikan, poistaminen ei ole vielä riittävä tae anonyymista aineistosta. Aineisto on anonyymia eli tunnisteetonta vain, jos yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa yhden tai useamman aineistossa olevan tai muualta saatavan tiedon perusteella. Tutkittavien yksityisyyden suojasta voidaan huolehtia myös asettamalla aineistojen jatkokäytölle yksityiskohtaiset ehdot ja säännöt.

Tutkimuksessa tuotetun tiedon hyödynnettävyyttä voidaan edistää myös tuomalla selkeästi esiin, mitä ja millä tavoin muodostettuja aineistoja tutkimuksessa on käytetty. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tutkimuksessa käytettyjen rekistereiden ja niistä poimittujen tietojen kuvaamista. Näin tiettyjen hyvinvointi- ja terveystietojen käytöstä kiinnostuneet voivat saada helpommin tietoa niiden pohjalta tehdyistä tutkimuksista.

Lue portaalista